HASIČI STRÁŽ POD RALSKEM

JSDHO Stráž pod Ralskem J P O I I I / 1

ÚVODEM

Nová pravidla v oblasti požární ochrany staveb

 Nová pravidla v oblasti požární ochrany staveb


vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Nová pravidla v oblasti požární ochrany staveb

 

Blíží se okamžik, kdy se změní přístup k navrhování, provádění a užívání z pohledu požární ochrany či bezpečnosti staveb. Tím okamžikem je 1. červenec 2008, kdy nabude účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb (dále jen „vyhláška“). Tím se završí dlouholeté úsilí zpracovatelů této vyhlášky, jakožto právního předpisu upravujícího navrhování, provádění a užívání staveb z pohledu požární ochrany či bezpečnosti.

Do současné doby je navrhování staveb z pohledu požární bezpečnosti realizováno na základě požadavků vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických podmínkách na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů a tzv. kodexu českých technických norem pro oblast požární bezpečnosti staveb (ČSN řady 73 08XX) a dalších souvisejících ČSN. Provádění a užívání staveb z hlediska požární bezpečnosti provádělo na základě platných, obecně závazných předpisů (právních či technických).

Vyhláška si klade za cíl sjednotit v obecné rovině tato, do jisté míry „roztroušená“ pravidla, a stanovit postup, který by byl, pokud možno, jednoznačný.

Vyhláška řeší v § 2 – 28 navrhování všech staveb včetně jejich umísťování                         a stanovuje taxativní požadavky ve všech oblastech požární bezpečnosti staveb, zejména z hlediska dělení na požární úseky, stanovování požárního rizika, požadavků na požární odolnost stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů, reakci použitých materiálů na oheň, technická zařízení, evakuaci osob, vymezení požárně nebezpečného prostoru a odstupové vzdálenosti, zařízení pro hašení a záchranné práce, vybavení staveb hasicími přístroji                   a vybavení stavby požárně bezpečnostními zařízeními. Současně stanovuje požadavky                na některé konkrétní druhy staveb, jako například na rodinné domy a stavby pro individuální rekreaci, bytové domy, stavby ubytovacích zařízení, stavby garáží, staveb k činnosti školy             a školských zařízení atd.

V této části je nově obsažen požadavek vybavit některé druhy staveb tzv. autonomní detekcí a signalizací požáru. Jedná se zejména o stavby rodinných domů, ubytovací zařízení, stavby zdravotnických zařízení atd. (pokud není nutné instalovat elektrickou požární signalizaci), a přenosnými hasicími přístroji - například v rodinných domech. Tyto požadavky nebudou uplatňovány pro stavby navrhované před účinností vyhlášky respektive se tyto požadavky uplatní pro stavby navrhované po nabytí účinnosti vyhlášky.

Při stanovování požadavků se vyhláška opírá o již zmiňovaný „kodex norem požární bezpečnosti“. Přesto je možné konstatovat, že se některé principy objevují nově a jsou dány jiným pohledem na problematiku. V této souvislosti je nutné zmínit, že v návaznosti                     na vyhlášku se budou jednotlivé ČSN požární bezpečnosti staveb upravovat způsobem, který plnohodnotně doplní obecné požadavky vyhlášky. Tím se setřou rozdíly mezi některými protichůdnými požadavky vyhlášky a ČSN.

§29 vyhlášky stanovuje povinnosti při realizaci staveb, kdy se musí uplatnit požadavky z vyhlášky vyplývající v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti v závislosti na stupni jejího provedení.

Požadavky na užívání staveb z pohledu požární ochrany jsou shrnuty v § 30 vyhlášky s tím, že některé specifické a konkrétní požadavky jsou uvedeny v přílohách 6, 7 a 8.

Přílohy vyhlášky, kterých je celkem 8, rozvádí detailněji obecně formulované zásady a požadavky vyplývající z textu vyhlášky. Je zde například uveden výčet ČSN požární bezpečnosti norem, které je možné při navrhování staveb z hlediska požární bezpečnosti užívat, postup pro určování počtu hasicích přístrojů, požadavek na provedení autonomní detekce a signalizace požáru atd.

Závěrem si dovoluji uvést užitečný odkaz na webové stránky Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, kde se čtenářům dostanou konkrétní informace od lidí, kteří participovali na zpracování vyhlášky: http://www.mvcr.cz/hasici/vyhlaska/index.html .

Vzhledem k tomu, že vyhláška je novým předpisem, bude nezbytně nutné „sžít“ se s ní a naučit se s ní pracovat. Bohužel to bude nějaký čas trvat. Proto bude zapotřebí mít dostatek trpělivosti. Jednak z pohledu odborné veřejnosti (projektanti, odborně způsobilé osoby v PO, atd.), majitelů staveb a v neposlední řadě i z pohledu orgánů vykonávající státní požární dozor.

            mjr. Ing. Ondřej Zmrhal, vedoucí oddělení stavební prevence HZS LK

Žádné komentáře
 
RÁDI VÁM POMŮŽEME...