HASIČI STRÁŽ POD RALSKEM

JSDHO Stráž pod Ralskem J P O I I I / 1

ÚVODEM

POZOR NA PÁLENÍ KLESTÍ a BIO-ODPADU

OHLÁŠENÍ PÁLENÍ KLESTÍ MŮŽETE PROVÉST TELEFONICKY NEBO NA WEBU

( zde na úvodní straně - OHLÁŠENÍ PÁLENÍ nebo www.hzslk.cz )

KOPIS HZS LK : 950 471 130

VELITEL JSDHO Stráž pod Ralskem: 606 314 413
K desítkám požárů travního a lesního porostu vyráželi v uplynulých dnech hasiči v Libereckém kraji. Lidé totiž začali s pálením při jarním úklidu zahrad a ve spoustě případů se jim manipulace s otevřeným plamenem vymkla kontrole (hlavně kvůli silnému větru) a na místo museli být přivoláni hasiči. Při pálení „zeleného" odpadu z nahrabané suché trávy či ostříhaných stromů a keřů by měli být lidé zkrátka opatrní a rozhodně plošně nevypalovat porosty. To je zákonem zakázáno!

Při pálení biologického odpadu doporučujeme dodržovat tato pravidla:

velikost hromad zeleného odpadu po úklidu (případně zbytků po těžbě) volte tak, aby shořely během doby, kdy je na místě přítomen dozor

při náhlém zhoršení počasí - silném větru - pálení ihned přerušte a oheň uhaste

místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na zeminu

mějte připravené jednoduché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek atd.)

místo pálení můžete opustit až po úplném uhašení ohně

příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny

spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů

osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena

Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat pálení na operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Pálení lze nahlásit telefonicky na čísle 950 471 100 nebo přes internetový formulář, který je zveřejněn na našich webových stránkách www.hzslk.cz v horní pravé části nazvané „pálení klestí" nebo přes banner v pravém sloupci „nahlášení pálení".

Při ohlašování pálení je nutno uvést následující informace:
• datum a místo pálení
• osobu, která je za pálení odpovědná + kontakt (mobilní telefon)
• dobu, po kterou bude pálení probíhat

Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu, je vhodné také ohlásit pálení na informační a operační středisko HZS Libereckého kraje.

Zákony a sankce

Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.

Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

(převzato HZS LK_ www.hzslk.cz)


OHLÁŠENÍ PÁLENÍ KLESTÍ MŮŽETE PROVÉST TELEFONICKY NEBO NA WEBU ( zde na úvodní straně - OHLÁŠENÍ PÁLENÍ nebo www.hzslk.cz )
KOPIS HZS LK : 950 471 100, 950 471 130
VELITEL JSDHO Stráž pod Ralskem: 606 314 413
Žádné komentáře
 
RÁDI VÁM POMŮŽEME...