HASIČI STRÁŽ POD RALSKEM

JSDHO Stráž pod Ralskem J P O I I I / 1

ÚVODEM

Rozdíl mezi sdružením a jednotkami

V měsíci březen se uskutečnila shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Liberec, a to 18. 3. v Heřmanicích, 19. 3. v Liberci - Vesci a 20. 3. ve Všelibicích.

Na shromáždění zazněl i zajímavý příspěvek kpt. Ing. Petra Štajnce z HZS Libereckého kraje k ujasnění rozdílu mezi JSDHO a SHČMS.
"V poslední době dochází k nepřesné interpretaci toho, jaké úkoly plní na úseku PO občanská sdružení (např.: SH ČMS, Česká či Moravská hasičská jednota, SPBI, ČAHD, apod., dále pouze „sdružení") a proto musím vysvětlit některé zásadní rozdíly mezi jednotkami sboru dobrovolných hasičů obcí (dále pouze „jednotka") a sdružením.
Právní zařazením těchto subjektů: - Jednotku zřizuje, financuje a provozuje obec dle zákona 133/1985 Sb., o PO, je zpravidla organizační složkou obce a pravidla činnosti vycházejí ze zákonů, vyhlášek, nařízení a řádů. Jednotku lze zrušit pouze se souhlasem HZS. - Sdružení je zřízeno dle zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů, má svůj vlastní rozpočet a IČO a své vlastní stanovy, kterými se řídí. Místní sdružení zanikne, když samo ukončí svou činnost. Základní úkoly těchto subjektů: - Jednotce zákon o PO stanovuje, že provádí požární zásah, záchranné práce, podává HZS zprávy o svém zásahu a plní úkoly na úseku civilní ochrany. - Sdružení si ve svých stanovách mimo jiné předepsala, že budou spolupůsobit při mimořádných událostech, pomáhat státním orgánům, ze svých členů vyhledávat členy jednotek, provádět odbornou přípravu k předcházení požárů na úseku prevence, budou se podílet na odborné přípravě členů jednotek PO a údržbě techniky včetně vodních zdrojů, vychovávat mládež a tak dále,... Tato činnost sdružení je potvrzena také v zákoně 133/1985 Sb., o PO. Jaké jsou úkoly členů: - Už výraz dobrovolný hasič jednotky je velmi zavádějící, protože celá dobrovolnost spočívá v podepsání smlouvy (nebo obdobného dokumentu) se starostou obce. Od toho okamžiku má dobrovolný hasič již jenom spoustu povinností. Namátkou: udržovat si zdravotní a s tím související i fyzickou způsobilost, účastnit se odborné přípravy, udržovat akceschopnou techniku, v případě, že je nositelem dýchací techniky, udržovat bezpečnou úpravu svého zevnějšku a v neposlední řadě, v případě vyhlášení poplachu své jednotce, dostavit se do zbrojnice. - Dle stanov družení jsou základní povinnosti člena sdružení zúčastňovat se činnosti sboru, platit členské příspěvky a dbát o svou dobrou pověst. Za soustavné neplnění nebo hrubé porušení těchto povinností může být člen sdružení ze sdružení vyloučen. - Nikde není stanovena žádná povinnost být členem jedné organizace v návaznosti na členství ve druhé. Z toho vyplývá, že činnost v operačním řízení (od vyhlášení poplachu jednotce operačním a informačním střediskem HZS) vykonávají pouze zdravotně, fyzicky a odborně způsobilí členové jednotek. Skutečnost: - Cyklická odborná příprava velitelů a strojníků JSDH, kterou v libereckém okresu do loňského roku zajišťovaly okrsky SH ČMS, byla vyhodnocena jako formální a nedostatečná, a proto od letošního roku zabezpečuje toto školení v plném rozsahu HZS LK. - Druhou možností, která je využívána v některých okresech, je pozvání lektorů z Ústřední hasičské školy a pouhé zastřešení této odborné přípravy HZS LK. Toto řešení je pro obce finančně nákladné, protože Ústřední hasičské škole se za tuto službu platí víc, než je příslušná neinvestiční dotace. - Většina požárních zbrojnic využívaných jednotkou i sdružením je majetkem obcí a v případě, že ne, platí obec jejich provoz. Z 557 vozidel jednotek zařazených do IZS v LK jsou pouze 4 majetkem sdružení. Obce tyto prostory a techniku poskytují i pro akce sdružení, které nemají s povinnostmi jednotek nic společného. Zdravotní a odborná způsobilost a osobní ochranné pomůcky členů jednotek jsou rovněž majetkem obce, která za ně vynaložila nemalé prostředky. - Možná právě využívání společných prostředků, stejné uniformy a podobné názvosloví způsobuje směšování činností a povinností sdružení s činností a povinnostmi jednotek. Veřejnost je nesprávně informována o tom, že sdružení má 350 000 členů, kteří mohou převzít úkoly na úseku požární ochrany. Skutečnost je však jiná, protože členů jednotek je zhruba 70 000 a ne všichni jsou současně i členy sdružení. Ostatní členové sdružení nesplňují zákonné požadavky pro členství v jednotce. Není možné, aby dům hasila 80-ti letá členka sdružení nebo aby 10-ti letý mladý hasič vyprošťoval osoby z havarovaného automobilu. - Když je člen sdružení XY současně členem jednotky, znamená to, že v operačním řízení zasahuje za obec a když jede na soutěž, reprezentuje příslušné sdružení. Výjezd nečlena jednotky s jednotkou znamená, že není nijak pojistně chráněn a současně v případě úrazu nebo jiné škody vystavuje možným následkům i velitele jednotky. To nevylučuje, že člen sdružení může zasahovat v operačním řízení, ale pouze na žádost velitele zásahu při poskytnutí osobní pomoci na vyžádání stejně, jako kterýkoliv jiný občan této republiky. - Doporučuji SDH mít s obcí písemnou smlouvu o využívání prostor a techniky obce, ve které budou přesně uvedeny podmínky používání. V případě nějaké nehody nebo úrazu, které budou řešeny soudní cestou je složité prokázat dobré úmysly na základě dohody nepsané."

Autor: kpt. Ing. Petr Štajnc

www.hzslk.cz
Žádné komentáře
 
RÁDI VÁM POMŮŽEME...