HASIČI STRÁŽ POD RALSKEM

JSDHO Stráž pod Ralskem J P O I I I / 1

ÚVODEM

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZRUŠENÍ ZÁKAZU ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD

vv---zrusenipovrchovych-vod.pdf, (1.23MB)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZRUŠENÍ ZÁKAZU ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ZRUŠENÍ ZÁKAZU ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení §
104 odst. 2 písmo c) a ustanovení § 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a jako místně
příslušný vodoprávní úřad, ve veřejném zájmu
s účinností od 17.09.2013
podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona
ruší zákaz
odběru povrchových vod z celých povodí vodních toků:
• Ploučnice
• Dobranovský potok
• Svitávka
• Panenský potok
• Šporka
• Robečský potok
• Bobří potok
• Bohatický potok
• Radečský potok
• Libchavský potok
• Litický potokMUCLlI 00264/20 13
• Brnišťský potok
• Valdecký potok
• Valteřický potok
Jelikož již pominuly závažné důvody pro zákaz odběrů povrchové vody, rušíme po dohodě se
správcem povodí opatření obecné povahy, týkající se zákazu odběru povrchových vod, které
bylo vydané dne 25.07.2013 pod č.j. MUCL 89059/2013.
Rozdělovník:
Město Česká Lípa
Město Zákupy
Město Mimoň
Město Stráž pod Ralskem
Město Doksy
Město Žandov
Obecní úřad Velenice
Obecní úřad Brniště
Obecní úřad Pertoltice pod Ralskem
Obecní úřad Velký Valtinov
Obecní úřad Hamr na Jezeře
Obecní úřad oviny pod Ralskem
Obecní úřad Bohatice
Obecní úřad Stružnice
Obecní úřad Volfartice
Obecní úřad Horní Libchava
Obecní úřad Horní Police
Obecní úřad Zahrádky
Obecní úřad Jestřebí
Obecní úřad Provodín
Obecní úřad Kravaře
Obecní úřad Stvolínky
Obecní úřad Blíževedly
Obecní úřad Holany
Ing. Alexandra Píšková
referent vodního hospodářství otisk razítka
2MUCLII 00264/20 13
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce minimálně 15 dnů způsobem v místě
obvyklém. Oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup 15. den je
posledním dnem oznámení.
vv , /1čf /tJ(J
Datum vyvesenl: .
. ,r/(/:!IJI}
Datum sejmuti: .
Podpis oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení
Podpis oprávněné osoby
potvrzující sejmutí
Na vědomí:
Povodí Ohře, s.p. Chomutov
ID os: bkfbe3p
JČ: 00260428
Fax.: 487 881 177
http: www.mucl.cz
Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka čp. I
47036 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz
Adresa sídla pracoviště:
náměstí T.G.Masaryka č.p. (budova F)
47036 ČESKÁ LÍPA
e
Žádné komentáře
 
RÁDI VÁM POMŮŽEME...